Mạng lưới các tuyến đường đi bộ của Vương quốc Anh được tạo ra như một con đường dẫn đến sức khỏe

AN ARMY tình nguyện viên đã hợp tác với nhau để tạo ra một mạng lưới các tuyến đường đi bộ kết nối tất cả các thị trấn, thành phố và làng mạc của Vương quốc Anh.